Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),zwanym dalej RODO, informujemy:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DATA-PROTECT Agnieszka Dworak z siedzibą w Kielcach: ul .Z.Noskowskiego 3, 25-450 Kielce.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
*zawarcia i realizacji umów zawartych z Panem/Panią (art.6 ust.1 lit.b) „RODO”);
*wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów (art. 6 ust.1 lit. c)„RODO”);
*dostarczania klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) „RODO”).
3. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujące skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.
4. Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
5 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez względu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,zgodnie z obowiązującym prawem.
8. W celu skorzystania z powyższych praw oraz we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@data-protect.pl.
9. Jeżeli uważa Pan/Pani , że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.