Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

Ocena skutków dla ochrony danych, to dokonanie oceny przez administratora danych, czy z operacjami przetwarzania danych osobowych w firmie wiąże się wysokie ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą (np. naruszenie prawa do prywatności).
DPIA jest wymagana w szczególności w przypadku:

  • zautomatyzowanego  przetwarzania, w tym profilowania;
  • przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych;
  • systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Analiza ryzyka przetwarzanych danych

Kluczowym zobowiązaniem nałożonym na administratora i podmiot przetwarzający, wynikającym z podejścia opartego na ryzyku, jest przeprowadzenie  analizy prowadzonych procesów przetwarzania danych oraz dokonywanie samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych jest narażone.

Analiza ryzyka ma na celu zapewnienie :

  • poufności przetwarzanych danych;
  • integralności przetwarzanych danych;
  • dostępności przetwarzanych danych